WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:6453 回復:4 發表於 2017-11-22 01:12:07
累計簽到︰1994 天
連續簽到︰30 天
發表於 2017-11-16 14:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

西班牙之旅 The.Trip.to.Spain, 2017.[MKV/4.19GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 
地區: 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg
* [, |* ?3 S1 f5 y- `) N8 y& M# K% b" s* j+ D$ ^5 `& B
◎译 名 西班牙之旅9 f  p8 m- N- t
◎片 名 The Trip to Spain9 f5 X4 d# E" i5 X  h: Z
◎年 代 2017
; O' ^/ J  P% f3 |5 W◎产 地 英国
5 V! N# x# ~/ E" S2 T& T1 H◎类 别 剧情4 W5 z" i5 _; Q
◎语 言 英语
' h: f$ N) i  L◎上映日期 2017-04-22(翠贝卡电影节)* O6 n8 R5 v( {% a
◎IMDb评分  6.9/10 from 1,121 users
# m8 q3 q: p2 M: ]6 x! I, l$ U◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt6193424/# S. r$ b; a# j! }1 X% M. C3 L
◎豆瓣评分 7.5/10 from 90 users
% d/ ?- A$ @+ c0 _4 o: U◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26925809/
- H. ~: ?2 X1 ^% F& z! o  z( V◎导 演 迈克·温特伯顿 Michael Winterbottom
( F; _6 t+ r. I, x, _! F; m9 K◎主 演 史蒂夫·库根 Steve Coogan9 ?) ?! x; _' f9 x4 w) T
   罗伯·布莱顿 Rob Brydon
' P, z0 z" C- Q5 X8 X0 O   玛塔·巴里奥 Marta Barrio" |  d* l5 E% t8 M# C
   玛戈·斯蒂雷 Margo Stilley
" U) t8 p( d8 y5 S4 a) o   Claire Keelan- q' u4 D8 k" ~1 i

; g7 a0 I0 E5 t- [◎简 介
6 _  c8 x" Q) }; ^5 [
6 s3 H0 d4 j7 D. ^ 史蒂夫·科根和罗伯·布朗(Rob Brydon)在西班牙进行了6场短暂的旅途。 在途中抽取餐厅,餐馆和景点。! R5 s% i; U3 @* w

( |0 y$ g" |9 C: h& O; K5 m
$ l& R! G( O1 J( [7 z' h. u: h+ V3 j
CODE:6 n2 A9 A* r) y5 c" c7 R
- F$ m) v: P! y0 K1 ?) S

; p( j9 V% Z) B, M- E3 w# Z) M
% \* w1 k- G& z+ A# X$ R! ]Video% v6 U+ F9 v8 h3 [6 }! _1 o
ID                                       : 1& ?, y! j- V8 d! m0 U0 K; Y9 S
Format                                   : AVC
: A1 k# n( }( e6 cFormat/Info                              : Advanced Video Codec
* S/ \5 W, c8 M/ z, IFormat profile                           : [email protected]3 U  D. f: X: l0 m0 ^$ |" J( g6 r" v
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
0 u1 B. H7 s0 Z; AFormat settings, CABAC                   : Yes
/ Z1 q: w4 D$ dFormat settings, ReFrames                : 4 frames) n# y- k- T$ c6 T) H* p2 s
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC2 \0 k7 m  l1 I6 D' Q, X
Duration                                 : 1 h 47 min
% h( }1 C* O0 MBit rate                                 : 5 079 kb/s) O" Q$ l- Y/ q$ c/ `. r7 X
Width                                    : 1 920 pixels
; Y5 Y( z' Y5 _Height                                   : 1 032 pixels5 t# E% H3 E. U0 N
Display aspect ratio                     : 1.85:1  q1 L: X3 {+ p$ Z/ d! U7 G
Frame rate mode                          : Constant( T5 `- I- u% A7 T; u! }; ]. _
Frame rate                               : 24.000 FPS
" C( ~% c6 o7 K4 wColor space                              : YUV
+ d) o: c) P( @) B- c" rChroma subsampling                       : 4:2:0& Y# P% I$ {3 H+ R) `4 j4 s
Bit depth                                : 8 bits
- g. |+ f; m) `Scan type                                : Progressive* |( o. s/ s* g7 ?2 T8 L
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.107
! `! @% G; Z& K% U, K( `Stream size                              : 3.82 GiB (91%)2 ~  N9 `% P$ A
Title                                    : The.Trip.to.Spain.2017.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT
: p+ a" U, [4 C1 L' uLanguage                                 : English
1 m) J. ^9 q) P0 S* aDefault                                  : Yes0 e4 ?4 t4 d) z9 m: L8 }
Forced                                   : No8 S4 e0 h' W) v3 |  P) U/ Y7 t
Color range                              : Limited. }' z1 l0 T, O+ E
Color primaries                          : BT.709% E1 v2 |# C; S' E) l. |" f& W
Transfer characteristics                 : BT.709
# Y, g* K+ L+ S7 `8 w+ H9 z# _2 Q) ZMatrix coefficients                      : BT.709
5 L2 A. q. V/ w" p. c
& `4 J3 X; ^4 f! UAudio# k$ ?. t! V( p0 X
ID                                       : 2
- }0 N; l3 G" y0 J: sFormat                                   : AC-39 y0 l$ Q; l1 @
Format/Info                              : Audio Coding 3
- ^7 ^1 l6 X/ F% B  BCodec ID                                 : A_AC3
: P) S7 Y% O% x. X/ lDuration                                 : 1 h 47 min8 u( V5 e/ Z/ i9 Y- S
Bit rate mode                            : Constant4 \1 X& F) }* w; P& k
Bit rate                                 : 384 kb/s& p" q1 e9 q4 i( P; J. v
Channel(s)                               : 6 channels- [8 x. l4 c' f/ X1 m+ W! T; i. q
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE6 X$ f. y/ k- u3 ~
Sampling rate                            : 48.0 kHz
$ h* E" d. @( B0 eFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)7 {1 J2 D) q* k! y# d% N% i) y
Bit depth                                : 16 bits
: }' X% {5 x, `! T/ ?- b& pCompression mode                         : Lossy. f. N8 A! t, [8 L
Delay relative to video                  : -42 ms( v: `: z$ n9 |# B8 H* d6 w) [
Stream size                              : 296 MiB (7%)) c3 r9 i: `  k( M
Title                                    : The.Trip.to.Spain.2017.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT. p% o6 g1 j4 p% [, g3 ?4 j
Language                                 : English7 H7 ~. B" q. a: g) ]$ T
Service kind                             : Complete Main
' W$ R+ x$ J  yDefault                                  : Yes
( Y3 w( Q" h9 ^% `1 o% mForced                                   : No
5 `  E. r- \% u/ W' \2 F8 m; p  `8 x* U. h
Text* z; ]. B: L- B# _/ F
ID                                       : 3/ ?+ _6 G) N+ q5 |. f; K8 H+ \
Format                                   : UTF-8; P2 {; i0 r3 O4 r2 @
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
$ L& d  S5 e1 w3 B3 P  lCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. Z' W0 S' q; L+ J6 O- q$ ]
Language                                 : English. V2 E) z: m6 d  B5 q5 H2 Z1 e
Default                                  : Yes
* a) B2 O3 _5 {  l$ lForced                                   : No
( k' \5 R+ d4 H5 q6 Q( @2 I" v3 q" g
Menu' M/ e2 A0 J0 Y. s  l
00:00:00.000                             : en:1
8 E8 ?. z% d# x1 q: r00:14:30.000                             : en:2" n* V4 y5 M6 n) V  h5 q7 x; b" x
00:28:35.000                             : en:34 P( V/ z0 ~. R$ E2 G* s- @/ \' D( p
00:41:03.000                             : en:4
1 p! v+ W- r8 E8 s* K# a1 E5 a( y00:50:32.000                             : en:53 o  m7 I* J6 f+ e1 K% D  W
01:02:30.000                             : en:6
, C* a3 E# G2 O# V1 X! [: V01:11:48.000                             : en:7* m+ @. w! J3 w/ Q+ a! r$ D
01:22:08.000                             : en:8' K% L& Y9 D, L* @) t7 u, _* u# b
01:32:52.000                             : en:9
! |; i$ \7 j# \' W  F# `: V01:45:45.000                             : en:10) R4 t' s& N0 A  r

4 |* r+ Y9 S6 h; o- l7 o# ~/ j$ w$ m* ?& T; C8 S8 d5 g- O9 l3 C

2 u  g  I  l/ [! E9 G
; \3 s2 s  d! Y, p+ m8 F
7 x* k* Y% q1 b
1 l5 Z2 t) _0 Z' c  l* x

西班牙之旅. MKV.torrent

84.47 KB, 下載次數: 535

尚未簽到

發表於 2017-11-20 01:33:53 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2017-11-21 07:42:57 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2017-11-21 10:24:20 來自手機 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2017-11-22 01:12:07 來自手機 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部