WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:29 回復:0 發表於 6 天前
本主題由 212love 於 4 天前 解除高亮
累計簽到︰1994 天
連續簽到︰30 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

寶劍與權杖 The.Warrior.Queen.Of.Jhansi., 2019.[MKV / 3.54G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg - D+ @0 Y( E% e4 \: X. y

0 F6 A( P5 B% C9 ]2 p7 S5 s( M8 m/ r  u( w◎译 名 宝剑与权杖 / Swords and Scepters / Swords and Sceptres: The Rani of Jhansi
  l; Y; x$ N" I) E( T$ {◎片 名 The Warrior Queen of Jhansi2 k2 H( J5 L) u
◎年 代 2019
+ {% X  Y3 ~. ~) j4 H/ @) k◎产 地 英国; h8 o2 J6 G4 I% J
◎类 别 剧情2 n3 t2 x* n$ ^4 l5 v+ J! X1 s1 a: z
◎语 言 英语( t+ \2 a! f( r* Q5 G0 k4 n
◎上映日期 2019-03-10(温哥华女性电影节)
/ @5 s. X5 B! y6 |; T5 V0 |◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt6916348
+ A& w$ V* ?$ e2 S' b- L  P◎豆瓣评分 0/10 from 0 users& T! K* Y* p$ O- `9 L8 ]$ E
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27191803/
6 Q: K# X  R- e+ j( V0 k+ D◎片 长 103分钟
5 e, B7 c) B- B& |# l' t) Y& y◎导 演 Swati Bhise
- E' E+ D; K0 @; E' U' \: Z◎编 剧 Devika Bhise / Swati Bhise / Olivia Emden5 e0 a  C4 c  y" I  Y! Y. y
◎主 演 鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett
1 \: a+ Y, {" x. P9 H" R   德里克·雅各比 Derek Jacobi
# g  R  T' L! n8 {   乔迪·梅 Jodhi May9 Z; C4 ?! f; ?6 h& X
   内森奈尔·帕克 Nathaniel Parker1 B2 P: q$ `5 h/ r8 }
   德维卡·贝斯 Devika Bhise4 _1 Y4 q/ z% w3 s: Z* @9 Q: Z
   Ben Lamb
/ O! Q0 m4 R1 k/ Y9 M  \! z7 x

; O2 Q) e6 V( c+ p+ x; a◎标 签 印度 | 英国 | 2019年上海国际电影节 | 历史 | DerekJacobi | 剧情 | 2019SIFF | 首选. f1 B7 U2 O3 V, H

- C  |) I: I: j& ~* Y1 k◎简 介
3 P6 j8 ]$ h0 s
* n! w) \) |! \3 k 鲁伯特·艾弗雷特、德里克·雅各比加盟[宝剑与权杖](Swords and Scepters,暂译)。主演德维卡·贝斯、乔迪·梅、内森奈尔·帕克等。印度导演斯瓦蒂·贝斯执导,故事聚焦印度“詹西女王”拉克希米巴伊1857年反抗英国东印度公司的起义行动。艾弗雷特、雅各比分饰休·罗斯爵爷、帕默斯顿勋爵。0 q; @2 c- ?) H& K* L& g
Video4 V2 v: d6 ?6 {$ z8 v9 r
ID : 1& v. q0 ]& h0 j, ~, b" O) m8 O$ z
Format : AVC4 D3 S- \! `/ t: D( Q8 q" i
Format/Info : Advanced Video Codec% N. `' Z( b! s1 l: P; \
Format profile : [email protected]7 t" z  m- u7 G% z1 l9 M( Y0 m
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames% o% p# O7 [; k2 [5 d( O
Format settings, CABAC : Yes
: R6 l6 Z$ B& F# ]1 oFormat settings, Reference frames : 5 frames, {4 U% ]' a+ j+ }5 u" n, n) v
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
1 j" U4 j6 T) a0 U; Z. f3 nDuration : 1 h 42 min
+ i( g3 D6 u/ Z6 a& S* pBit rate : 4 552 kb/s2 p  I( O6 I' `7 C% Q
Width : 1 908 pixels& Z5 M9 b! o, i8 h# `
Height : 788 pixels
8 e) H. z- C+ N( r0 `2 _2 UDisplay aspect ratio : 2.40:18 `" Z2 }! l. ?6 `6 H$ l& F
Frame rate mode : Constant
2 L9 z+ [9 p% Z( O" kFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS9 W" N; j8 Z7 z
Color space : YUV$ ]/ O" ~4 Y" D
Chroma subsampling : 4:2:0% X4 i' L7 K3 Q3 X
Bit depth : 8 bits: k; H, }9 P  M* ]; ~2 Z: e
Scan type : Progressive
& ^1 K0 U9 h- RBits/(Pixel*Frame) : 0.126
0 S" j# Y9 f$ ^, ?  z$ G! `Stream size : 3.26 GiB (92%)3 f  j% ^! ?- j% A
Title : The.Warrior.Queen.Of.Jhansi.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT3 [! A& P8 L" C$ M
Language : English
4 d6 y; g, i0 J& L$ u1 pDefault : Yes1 f$ C) F, b4 I6 L' \2 [/ v' y3 V
Forced : No
( z5 i! x4 E2 Y  N% VColor range : Limited
1 ?( I0 |2 `' z/ t9 \$ R+ u, FColor primaries : BT.709
. \# G8 m3 A. O9 L( x+ h" oTransfer characteristics : BT.7098 Q/ [; B3 J8 M3 v
Matrix coefficients : BT.709' f0 Y) k! s1 F" c5 o
$ e6 I, J/ }: V# O; ^
Audio
+ H! |. v2 F# c, N  {1 GID : 2
; W" m7 M7 l9 Q6 p  B+ `8 W) K! ]3 VFormat : AC-3+ Y+ B6 o; e# n- H
Format/Info : Audio Coding 3
8 v* U2 j& C( x; m8 F) H! uCommercial name : Dolby Digital
1 [9 s2 q0 V1 Z( g  Y$ u# nCodec ID : A_AC3) W9 I: w' M+ j6 v4 [9 `
Duration : 1 h 42 min
# p3 d" m" g- ^Bit rate mode : Constant9 J3 w7 y  p4 z4 I# v. B
Bit rate : 384 kb/s, x* i. t# o3 k% z3 F
Channel(s) : 6 channels
0 w6 j$ d: z( CChannel layout : L R C LFE Ls Rs
  p3 @  i; p, a' R) F. cSampling rate : 48.0 kHz
4 W% O1 U& Q! H# W; _+ [9 }8 r+ e' iFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF). @* z, v/ e8 v
Bit depth : 16 bits
) c9 a& u6 |0 t6 W1 qCompression mode : Lossy. Y  Q9 j' g( S! V( T5 [" w
Stream size : 282 MiB (8%)
: r6 ~% _1 _3 t4 m! y" @1 Q% K0 l: }  tTitle : The.Warrior.Queen.Of.Jhansi.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT
: n- |9 ~. [- u) `% D# F, TLanguage : English2 c2 `3 m! P) K* H2 W
Service kind : Complete Main
5 p- p. M5 w, K" y5 Q) J0 yDefault : Yes
# O/ S( m% ?, T# k& [1 zForced : No
3 m/ H' ~' O2 g) M% x3 r
9 A, ~) N) }5 l2 n; _3 s4 x* cText #1
( U# I- |* _. ?. h/ ~% j9 o( V& l4 EID : 3
/ u* f( @& V) _0 |8 |Format : UTF-81 a# a- p4 O' Y# ^& _# V
Codec ID : S_TEXT/UTF8$ R5 C- n0 g4 D9 X8 P, c  h; j% ^* C
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; a3 p9 ?3 `- ^; ~9 o; K2 X6 N
Duration : 1 h 28 min
' G* S3 p5 L+ v) }) E6 Y9 n6 tBit rate : 12 b/s
& @$ y0 J3 P+ l$ \3 B. ECount of elements : 272+ O7 s! I- h6 H
Stream size : 8.01 KiB (0%)& R) U! `) t3 M2 p( J7 L5 j
Title : FORCED  g' D3 L* w" o( J" Z
Language : English) \& M8 X. X+ e0 ^/ H: \- y
Default : Yes  y2 t7 H) o1 D! a, `& `' g# e
Forced : No8 o( W1 b, f9 u$ z' i$ i  X# }: r+ e
8 K' ~8 e- V8 i( u& O# T6 B
Text #2
* |: {* f+ N, A/ ^% r: q& r5 `/ RID : 41 _- _8 k7 Q9 c2 X' s3 \9 I# m# y
Format : UTF-8
4 n! @1 C) F' t) c! z8 B$ lCodec ID : S_TEXT/UTF8% i% u5 B7 g8 |" Y' E
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( k' `+ L% I7 Y1 X$ {
Duration : 1 h 35 min2 w1 x0 X9 a& y% _
Bit rate : 59 b/s* D0 h& [8 _6 ]9 ]3 z
Count of elements : 1316
- K& U' Q1 n. s8 aStream size : 42.1 KiB (0%)
0 o2 ?; Q3 \! b' p' K1 H8 DLanguage : English' G. w% S  \$ m0 n2 g
Default : No
4 |; j$ n" f+ ]Forced : No
- e2 `. q' x* h3 u# }: g# s4 I+ N
( u% \! |& g- \+ fMenu) C; W4 @0 G% b9 N  \* |
00:00:00.000 : en:1
. j2 r9 g- f8 Q% |; h00:03:57.000 : en:2
) j4 C7 q, ?$ x: \7 v; X00:14:39.000 : en:3* X0 r* S- k: P6 l5 V! {- X' F
00:24:29.000 : en:4
: ?% V  N% J! a% W! Z+ f* k00:34:31.000 : en:50 a% y5 d  d  x9 l5 o5 d
00:42:51.000 : en:6$ S+ |& ?* z0 p8 f
00:53:01.000 : en:7; B$ v% \* e5 }5 O5 Z3 {
01:03:43.000 : en:8
3 k1 E3 |8 J+ }5 c01:12:11.000 : en:9: f# A- Q5 R- n" E) ^
01:21:56.000 : en:10
  T$ X( k& W* p  q01:27:58.000 : en:11
1 K( |6 G" N9 h01:37:21.000 : en:12
& f2 x# M+ r3 w' k/ v, p% i9 [
6 ?4 w% ]9 t/ e0 y6 v; Z4 t
  a7 x. [% L8 h9 E0 ]6 E

寶劍與權杖. MKV.torrent

35.97 KB, 下載次數: 1

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部